sprzedaż • dom • wolnostojący


lubelskie • Chełm


141 754 PLN
33 115 €
28 694 £
37 708 $
  • 79
1 794 zł
419 €
363 £
477 $
za m²

3 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Robert Łogosz

Kancelaria Komornicza nr III w Chełmie

22-100 Chełm ul. Siedlecka 1/2

tel. (0-82) 562-00-92 e-mail:

Km 523/16OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LU1C/00057224/2Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Robert Łogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-04-2019r. o godz. 13:15 w Sądzie Rejonowym w Chełmie 22-100 Chełm, al. Żołnierzy I AWP 16

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:działki gruntu nr 154/10 obręb 25 o pow. 0,06 ha we współwłasności majątkowej małżeńskiej, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytk. 79,0 m2 oraz budynkiem gospodarczym - garaż o pow. zabudowy 38,80 m2 położonej: 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 60,

dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1C/00057224/2Suma oszacowania wynosi 189 005,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 754,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 901,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O/Chełm 45 10201563 00005302 0013 6895 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chełmie przy al. Żołnierzy I AWP 16 pok. Sądzie Rejonowym w Chełmie przy Al. I AWP 16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

mgr Robert ŁogoszKontakt:
Komornik Sądowy Robert Łogosz
tel: (82) 562 00 92

  • powierzchnia: 79 m2
  • powierzchnia działki: 600 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 3 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek