sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Hucisko


53 521 PLN
12 445 €
11 042 £
14 569 $
  • 1 099
49 zł
11 €
10 £
13 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIEBURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w mieście Krasnobród, stanowiących własność Gminy Krasnobród.1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 728/5 o powierzchni 0,1099 ha. Cena wywoławcza netto wynosi 53.521,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.2. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 728/6 o powierzchni 0,1143 ha. Cena wywoławcza netto wynosi 53.378,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.3. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 728/7 o powierzchni 0,1147 ha. Cena wywoławcza netto wynosi 53.565,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.4. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 728/8 o powierzchni 0,1149 ha. Cena wywoławcza netto wynosi 53.658,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.5. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 728/9 o powierzchni 0,1150 ha. Cena wywoławcza netto wynosi 53.705,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.6. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 728/10 o powierzchni 0,1131 ha. Cena wywoławcza netto wynosi 52.818,00 zł. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2018r. od godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36.

Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł, za jedną nieruchomość, które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie o nr 92963900092002005768790001 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowo wniesione uznaje się wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego do dnia 10.08.2018r.

Zgodnie z treścią księgi wieczystej o nr ZA1Z/00100249/4 nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie istnieją żadne przeszkody prawne w ich rozporządzaniu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi osobie, która mimo wygrania przetargu, w sposób nieusprawiedliwiony uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, w wyznaczonym do tego terminie.

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu obowiązane są przed jego rozpoczęciem okazać dowód osobisty, a w przypadku działania jako pełnomocnik przedstawić pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.

W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualny wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Do cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)

W sytuacji udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu obowiązuje stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z poświadczonym notarialnie podpisem lub w formie aktu notarialnego na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wszelkich opłat związanych z zakupem ponosi nabywca.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, na stronie internetowej www.krasnobrod.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9 lub telefonicznie (84) 6607691.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/869Kontakt:
Urząd Miasta Krasnobród
tel: (84) 6607691

  • powierzchnia: 1099 m2
  • powierzchnia działki: 1099 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek