sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubelskie • Pokrówka • Gminna


1 675 000 PLN
389 934 €
339 469 £
429 200 $
  • 1 855
903 zł
210 €
183 £
231 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Obwieszczenie


Syndyk masy upadłości ADO-MED Kliniki sp. z o.o. w upadłości z siedzibą Lublinie zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę gruntu numer 308/1 o powierzchni 3,0302 ha dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LU1C/00049596/1 za cenę nie niższą 1 675 000,00 złotych netto. Wymagane wadium wynosi 100 000,00 złotych

Nieruchomość położona jest w miejscowości Pokrówka przy ul. Gminnej 61.

Syndyk sprzedaje wyłącznie składniki mienia wymienione w ogłoszeniu.

Pozostałe składniki masy nie ujęte powyżej nie stanowią przedmiotu sprzedaży. W szczególności sprzedaży nie podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności oraz ruchomości wchodzące w skład masy upadłości.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. 601-511-606.Syndyk posiada zgodę Sędziego Komisarza na sprzedaż opisanych praw z wolnej ręki. Syndykowi zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, a także prawo wycofania się ze sprzedaży lub odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak i odwołania lub unieważnienia postępowania na sprzedaż na każdym etapie negocjacji bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem/oferentami, co do złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszych warunków.


Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy masy upadłości

w Banku Spółdzielczym Biała Podlaska Oddział w Lublinie numer 06 8025 0007 07105959 2000 0010


Ważna oferta powinna zawierać:

1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/

2. Adres do doręczania korespondencji

3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty

4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/

5. Dowód wpłaty wadium z określeniem na którą nieruchomość wadium zostało złożone.

6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta

8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.Sporządzone w języku polskim pisemne zapieczętowane oferty należy składać do dnia 11 października 2019r. w KANCELARII DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO w Lublinie ul. Bursaki 14/31, 20-150 Lublin w godzinach 10-14 z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości POKRÓWKA”. Otwarcia ofert dokona syndyk. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony oferentom na ich pisemną prośbę. O wyborze oferty oferenci zostaną zawiadomieni listem poleconym. Wybrany oferent zobowiązany zostanie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy przedwstępnej w terminie tygodnia od wezwania, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku.Syndyk zastrzega sobie, poza opisanymi powyżej przypadkami, prawo do nie rozpatrywania oferty i jej odrzucenia bez prowadzenia dalszych negocjacji w przypadku, gdy cena zaoferowana w ofercie będzie niższa niż cena minimalna określona w niniejszym ogłoszeniu.

Kontakt:
ADO-MED Kliniki sp. z o.o. w upadłości
tel: 601-511-606

  • powierzchnia: 1855 m2
  • powierzchnia działki: 30302 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek