sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Świdnik


970 300 PLN
226 014 €
199 175 £
257 701 $
  • 5 467
177 zł
41 €
36 £
47 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Świdnik

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr:

1.2120/5 o pow.0.5467 ha,

2.2120/6 o pow.0.5439 ha,

położonych w Świdniku, przy ul. gen. S. Roweckiego „Grota”nr:16, 18, 20 i 22, dla których Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00127326/5.

Wyżej opisane działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Kształt działek prostokątny. Dojazd do działek drogą utwardzoną płytami żelbetonowymi. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty handlowo-usługowe, opieki zdrowotnej oraz oświatowe. W pasie drogowym ul. gen. S. Roweckiego "Grota" doprowadzona jest sieć wodociągowa, w pobliżu sieć energetyczna napowietrzna .W pasie ul. Armii Krajowej przebiegają sieci: kanalizacji sanitarnej, gazowej i telefonicznej.

Przedmiotowe działki są wydzierżawione na cele rolnicze. Umowa dzierżawy zawarta do 28.02.2021 r. Zgodnie z § 6 pkt 4 umowy dzierżawy strony zgodnie ustalają, że zawierają umowę pod warunkiem rozwiązującym, którym jest przeznaczenie wydzierżawionego gruntu do sprzedaży. W takim wypadku umowa wygasa w ciągu 3 miesięcy od zawiadomienia o tym dzierżawcy przez wydzierżawiającego. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tych działek nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza:

1.Działka nr 2120/5 - 970.300 (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) złotych,

2.Działka nr 2120/6 - 965.300 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) złotych.

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione przelewem na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 00005202 0013 8495 w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 03.12.2018 r.

Pisemne oferty zawierające: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, cenę i sposób jej zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z lokalizacją nieruchomości, ogłoszeniem i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz kopię dowodu wpłaty wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg- dz. 2120/5” lub „Przetarg - dz. 2120/6”, należy składać w siedzibie Urzędzie Miasta Świdnik, w Biurze Obsługi Klienta do dnia 18 lutego 2019r., do godz.15.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 22 lutego 2019 r.

1.działka nr 2120/5 - godz.10,

2.działka nr 2120/6 - godz.11, w budynku Urzędu Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 415

Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Świdnik. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami, płatnym w wyżej określonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości

Burmistrz Miasta Świdnik zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta; www.swidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.umswidnik.bip.lubelskie.pl, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego znajdującej się na I piętrze Urzędu Miasta Świdnik, obok pok. Nr 116.

Szczegółowe dodatkowe warunki uczestnictwa w przetargu uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 117, nr tel (81) 751 76 72, e-mail: , w godzinach pracy urzędu.Kontakt:
Urząd Miasta Świdnik
tel: (81) 751 76 72

  • powierzchnia: 5467 m2
  • powierzchnia działki: 5467 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek