sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Świdnik


151 600 PLN
35 006 €
30 783 £
39 417 $
  • 1 086
140 zł
32 €
28 £
36 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Świdnikogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako:

1. dz. nr 1450/3 o pow.1086 m2, położona w Świdniku przy ul. Miętowej 1,

2. dz. nr 1450/5 o pow. 789 m2, położona w Świdniku przy ul. Miętowej 3,

3. dz. nr 1450/6 o pow. 790 m2, położona w Świdniku przy ul. Miętowej 5,

4. dz. nr 1450/7 o pow. 778 m2, położona w Świdniku przy ul. Miętowej 7,

dla których Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00069372/7.

Wyżej opisane działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone są w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do działek dobry. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do najbliższego przystanku komunikacji kolejowej oraz samochodowej jest około 300 m a do lotniska około 3000 m. Uzbrojenie techniczne terenu, w którym położone są ww działki: sieć energetyczna, wodociągowa, gazownicza i kanalizacji sanitarnej.

Cena wywoławcza:

1. dz. nr 1450/3 - 151 600

2. dz. nr 1450/5 - 110 160

3. dz. nr 1450/6 - 110 320

4. dz. nr 1450/7 - 108 640 zł.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej działki.

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 00005202 0013 8495 w terminie do dnia 8 marca 2019 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu działek na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 25 czerwca 2018r.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych działek został przeprowadzony 28 sierpnia 2018r., drugi 17 grudnia 2018r.W Kw nr LU1I/00069372/7, w dziale III- obciążenia- figurują wpisy: służebności przejazdu i przechodu przez działki nr 1457/8,1457/10,1457/13,1457/17 i 1457/26 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek powstałych na skutek podziału geodezyjnego działki nr 1451, służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 1466/6 oraz podłączenia wszelkich mediów na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1466/7 oraz służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 1466/5 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1466/8, z tym, że wykonywanie tych służebności jest ograniczone wyłącznie do wskazanych działek nr : 1457/8, 1457/10, 1457/13, 1457/17, 1457/26, 1466/6 i 1466/5, na których zostały urządzone drogi publiczne przez Gminę Miejską Świdnik jako ich właściciela.

Działki bez zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 415, 12 marca 2019 r.:

1. dz. nr 1450/3 - godz.10:00

2. dz. nr 1450/5 - godz.11:00

3. dz. nr 1450/6 - godz.12:00

4. dz. nr 1450/7 - godz.13:00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Świdnik. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami, płatnym w wyżej określonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

1.Dowód wniesienia wadium (oryginał).

2.Dokument tożsamości

3.Osoby prawne dokumenty potwierdzające status prawny uczestnika przetargu oraz sposób reprezentacji.

4.Uczestnicy biorący udział w przetargu przez pełnomocnika zobowiązani są przedłożyć dokumenty świadczące, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu.

5.Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

6.Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.

7.Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta: www.swidnik.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.umswidnik.bip.lubelskie.pl, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego znajdującej się na I piętrze Urzędu Miasta Świdnik, obok pok. Nr 116.

Szczegółowe dodatkowe warunki uczestnictwa w przetargu uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Mienia Komunalnego ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 117, nr tel (81) 751 76 72, e-mail: , w godzinach pracy urzędu.Kontakt:
Urząd Miasta Świdnik
tel: (81) 751 76 72

  • powierzchnia: 1086 m2
  • powierzchnia działki: 1086 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek