sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Świdnik


887 000 PLN
206 779 €
178 957 £
231 779 $
  • 4 961
179 zł
42 €
36 £
47 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Świdnikogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 132/10 i 132/21, o ogólnej pow.0,4961 ha, położonej w Świdniku przy ul. Drewnianej 63-65, dla których Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00106871/7.

Wyżej opisana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

Nieruchomość położona w zachodniej części Świdnika, w obrębie Kolonia Krępiec, przy ul. Drewnianej 63-65. Kształt nieruchomości nieregularny. Teren, w którym położona jest nieruchomość posiada uzbrojenie techniczne w postaci sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej i telefonicznej. Dojazd drogą asfaltową. Lokalizacja ogólna dobra. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości o podobnym przeznaczeniu.

Przedmiotowe działki są wydzierżawione na cele rolnicze. Umowa dzierżawy dz. nr 132/10 zawarta jest do dnia 31.12.2020r. a dz. nr 132/21 do 31.12.2019r. Wydanie nieruchomości nabywcy w terminie do dnia 31.10. 2019 r.

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tych działek nie zawierają wpisów.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 27.03.2019r.

Cena wywoławcza: 887 000,00(osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione przelewem na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 00005202 0013 8495 w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik.

Pisemną ofertę należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg- nieruchomość przy ul. Drewnianej nr 63- 65" w siedzibie Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2,w Biurze Obsługi Klienta, do dnia 10 czerwca 2019r. do godz.15.

Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, cenę i sposób jej zapłaty oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z lokalizacją nieruchomości, ogłoszeniem i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu, jeżeli w przetargu bierze udział jeden ze współmałżonków oraz numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 14 czerwca 2019 r.,godz.10, w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 415 .

Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Świdnik. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami, płatnym w wyżej określonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz Miasta Świdnik zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych: www.swidnik.pl,www.umswidnik.bip.lubelskie.pl a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Inwestycji i Nieruchomości znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Świdnik, obok pok. nr 213.

Szczegółowe dodatkowe warunki przetargu uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 213, w godzinach pracy urzędu, tel. (81) 751 76 72, e-mail:Kontakt:
Urząd Miasta Świdnik
tel: (81) 751 76 72

  • powierzchnia: 4961 m2
  • powierzchnia działki: 4961 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek