sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Świdnik


1 720 200 PLN
404 944 €
364 320 £
454 144 $
  • 5 461
315 zł
74 €
67 £
83 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Świdnik

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr:

1.2120/1 o pow.0.5461 ha,

2.2120/2 o pow.0.5422 ha,

3.2120/3 o pow.0,5380 ha,

4.2120/4 o pow. 0,6073 ha

położonych w Świdniku przy ul. gen. S. Roweckiego „Grota”nr:16 -28 , dla których Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00127326/5.

Wyżej opisane działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Kształt działek prostokątny. Dojazd do działek nieurządzoną drogą gruntową stanowiącym pas szerokości 7 m przebiegający od północnej strony przedmiotowych działek a także od wschodniej strony działek nr 2120/4 i 2120/8. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej działkom nr 2120/1, 2120/2, 2120/3 i 2120/4 polegać będzie na ustanowieniu służebności drogowej przez ww pas. Służebność drogowa zostanie ustanowiona przy przeniesieniu prawa własności nieruchomości w akcie notarialnym.

Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty handlowo - usługowe, opieki zdrowotnej oraz oświatowe.

W pasie drogowym ul. gen. S. Roweckiego ”Grota” doprowadzona jest sieć wodociągowa. W pobliżu sieć energetyczna napowietrzna. W pasie drogowym ul. Armii Krajowej przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej i telefonicznej.

Przedmiotowe działki są wydzierżawione na cele rolnicze. Umowa dzierżawy zawarta do dnia 28 lutego 2021r. Wydanie nieruchomości w posiadanie nabywcy nastąpi do dnia 31 października 2019r.

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tych działek nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza:

1.działka nr 2120/1 - 1 720 200 (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście ) złotych,

2.działka nr 2120/2 - 1 707 930 (jeden milion siedemset siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści) złotych,

3.działka nr 2120/3 - 1 694 700 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) złotych,

4. działka nr 2120/4 - 1 912 994 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) złote.

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej działki.

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione przelewem na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 00005202 0013 8495 w terminie do dnia 11 września 2019 r.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 01 lipca 2019 r.

Pisemne oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem: „Przetarg- działka nr 2120/1 ", "Przetarg-działka nr 2120/2", "Przetarg- działka nr 2120/3" lub "Przetarg-działka nr 2120/4" w siedzibie Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,w Biurze Obsługi Klienta, do dnia 11 września 2019 r. do godz.15.

Pisemne oferty powinny zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, cenę i sposób jej zapłaty oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z lokalizacją nieruchomości, ogłoszeniem i regulaminem przetargu oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu, jeżeli w przetargu bierze udział jeden ze współmałżonków oraz numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 września 2019 r.:

1.działka nr 2120/1 - godz.10,

2.działka nr 2120/2 - godz.11,

3.działka nr 2120/3 - godz.12,

4.działka nr 2120/4 - godz.13 w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 415.

Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Świdnik. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami, płatnym w wyżej określonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości

Burmistrz Miasta Świdnik zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych: www.swidnik.pl,www.umswidnik.bip.lubelskie.pl oraz www.monitorurzedowy.pl a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Inwestycji i Nieruchomości znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Świdnik, obok pok. Nr 213.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 213, w godzinach pracy urzędu, tel. (81) 751 76 72, e-mail: w terminie do dnia 11 września 2019r.Kontakt:
Urząd Miasta Świdnik
tel: (81) 751 76 72

  • powierzchnia: 5461 m2
  • powierzchnia działki: 5461 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek