sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Świdnik • Jagodowa


205 500 PLN
47 840 €
41 648 £
52 657 $
  • 822
250 zł
58 €
51 £
64 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Świdnikogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako dz. nr 98/2 o pow.822m2, położonej w Świdniku, przy ul. Jagodowej 15, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1/00065251/5.Wyżej opisana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do działki drogą gruntową. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzbrojenie techniczne terenu, w którym położona jest ww działka: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazownicza i telefoniczna. Działka nr 98/2 nie posiada przyłączy istniejących sieci.

Cena wywoławcza - 205 500 (dwieście pięć tysięcy pięćset) złotych.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej nieruchomości

Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu działki na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 12 września 2019 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 415, 28 października 2019 r., godz. 10.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 23 października 2019 r. wniosą w formie pieniężnej ww wadium na konto: Urząd Miasta Świdnik nr: 02 1020 3176 00005202 0013 8495. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik.

Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Świdnik. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami, płatnym w wyżej określonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

1.Dokument tożsamości.

2.Osoby prawne dokumenty potwierdzające status prawny uczestnika przetargu oraz sposób

reprezentacji.

3.Uczestnicy biorący udział w przetargu przez pełnomocnika zobowiązani są przedłożyć dokumenty świadczące, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu.

4.Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

5.Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.

6.Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych: www.swidnik.pl,www.umswidnik.bip.lubelskie.pl oraz www.monitorurzedowy.pl a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Inwestycji i Nieruchomości znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Świdnik, obok pok. Nr 213.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 213, nr tel (81) 751 76 72, e-mail: w godzinach pracy urzędu.

Kontakt:
Urząd Miasta Świdnik
tel: (81) 751 76 72

  • powierzchnia: 822 m2
  • powierzchnia działki: 822 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek