sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Świdnik • Klonowa


6 000 000 PLN
1 407 559 €
1 261 215 £
1 599 268 $
  • 17 014
353 zł
83 €
74 £
94 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Świdnik, 04.06.2019 r.

WMK-N.6840.1.2019


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Burmistrz Miasta Świdnik


ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1361/52 o pow.1,7014 ha, położonej w Świdniku przy ul. Klonowej 16B, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU1S/00027834/7.

Wyżej opisana nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (MW).

Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Dojazd drogą gruntową. Lokalizacja w obszarze miasta b. dobra. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty handlowo- usługowe, opieki zdrowotnej oraz oświatowe. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, gazowa, telekomunikacyjna - bez wykonanych przyłączy do nieruchomości.

Część przedmiotowej działki o pow. 2450 m2 została wydzierżawiona do dnia 30 września 2019r. pod zaplecze budowy i drogę dojazdową do placu budowy (umowa dzierżawy Nr 2018/09/26/WMK/294 z dnia 26 września 2018r.). Teren wydzierżawiony zaznaczony jest na załączniku graficznym stanowiącym integralną część umowy dzierżawy. Zgodnie z § 3 umowy dzierżawca zobowiązany jest do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego po wykonaniu robót naruszających stan nieruchomości najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia prac.

Ponadto Gmina Miejska Świdnik wyraziła zgodę na zajęcie części dz. nr 1361/52 z przeznaczeniem pod budowę infrastruktury technicznej (umowa Nr 2018/08/07/WMK/243 z dnia 7 sierpnia 2018r.).Integralną częścią umowy jest załącznik graficzny zajętego terenu. Zgodnie z § 3 umowy właściciel nieruchomości i Inwestor zobowiązują się do zawarcia umowy w możliwie najszybszym terminie tj. w okresie od chwili uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia i nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia realizacji inwestycji opisanej w § 2 umowy ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego. Linia kablowa wraz ze złączem kablowym została juz wybudowana.

W Kw nr LU1S/00027834/7, w dziale III- obciążenia- figurują wpisy:

1.służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie i jej następców prawnych, na czas nieokreślony, przy czym służebność ta wygaśnie najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa spółki, polegająca na prawie korzystania przez PGE Dystrybucja S.A. z gruntu stanowiącego pas eksploatacji poprzez rozkopywanie, w celu przeprowadzenia konserwacji naprawy remontów urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej lub usuwania awarii, obowiązku właściciela powstrzymania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych wybudowanych przez przedsiębiorcę. Służebność będzie wykonywana w pasie o szerokości 1 metra w granicy działek po 0,5 metra od osi linii elektroenergetycznej, zaś na działkach obciążonych służebnością przesyłu nie jest planowane posadowienie słupów elektroenergetycznych. Właściciel urządzeń przesyłowych zobowiązany jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego po wykonaniu jakichkolwiek prac instalacyjnych, remontowych czy konserwacyjnych naruszających stan nieruchomości w dniu rozpoczęcia prac. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zrzekła się służebności przesyłu, o której mowa powyżej w stosunku do działki nr 1361/52 będącej przedmiotem sprzedaży (Oświadczenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z 14.05.2019r.).

2. służebności gruntowej polegającej na prawie korzystania w niezbędnym zakresie z dz. nr 1361/50 i prowadzenia prac budowlanych w celu wybudowania przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz prawie późniejszego utrzymywania przyłączy, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli i przeglądów, wymiany oraz remontu. Działka Nr 1361/52 będąca przedmiotem sprzedaży została zwolniona spod obciążenia ww służebnością gruntową (Akt Notarialny Rep. A Nr 1665/2019 z dnia 09.04.2019r.).

Dział IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej działki nie zawiera wpisów.

Cena wywoławcza:

6 000 000 zł( sześć milionów złotych).

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione przelewem na konto Urzędu Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 00005202 0013 8495 w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Urzędu Miasta Świdnik.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 3 czerwca 2019 r.

Pisemną ofertę należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg- nieruchomość przy ul. Klonowej 16B" w siedzibie Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,w Biurze Obsługi Klienta, do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz.15.

Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, cenę i sposób jej zapłaty oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z lokalizacją nieruchomości oraz z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie o przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu, jeżeli w przetargu bierze udział jeden ze współmałżonków oraz numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r., godz.10, w budynku Urzędu Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 415, IV piętro.

Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Świdnik. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami, płatnym w wyżej określonym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz Miasta Świdnik zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych: www.swidnik.pl,www.umswidnik.bip.lubelskie.pl oraz www.monitorurzedowy.pl a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Inwestycji i Nieruchomości znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Świdnik, obok pok. Nr 213.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, pokój nr 213, w godzinach pracy urzędu, tel. (81) 751 76 72, e-mail: w terminie do dnia 9 sierpnia 2019r.Kontakt:
Urząd Miasta Świdnik
tel: (81) 751 76 72

  • powierzchnia: 17014 m2
  • powierzchnia działki: 17014 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek