sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubelskie • Turkowice


2 138 570 PLN
496 407 €
445 475 £
570 967 $
  • 5 057
423 zł
98 €
88 £
113 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości
stanowiącego własność Powiatu Hrubieszowskiego,
położonego w obrębie Turkowice


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki uczestnictwa w przetargu:

Przedmiotem przetargu jest kompleks nieruchomości po zlikwidowanym Zespole Szkół im. J. Poniatowskiego w Turkowicach, stanowiących własność Powiatu Hrubieszowskiego o łącznej pow. 27,8175 ha, posiadających uregulowany stan prawny KW Nr ZA1H/00066484/7 oraz KW Nr ZA1H/00052418/3. Nieruchomości gruntowe wraz z budynkami i innymi obiektami budowlanymi położone są w cichym i urokliwym miejscu nad rzeką Huczwą w otoczeniu lasów, co powoduje iż teren ten charakteryzuje się wysokimi walorami wypoczynkowymi i turystycznymi. Atrakcyjność tego miejsca podnosi jego bogata historia. W skład nieruchomości wchodzi zespół dawnego monastyru prawosławnego, który mimo utraty pierwotnej funkcji zachował pierwotny układ przestrzenny oraz oryginalną formę architektoniczną.


W skład kompleksu wchodzą:

budynek poklasztorny wybudowany ok. 1912 roku, piętrowy, podpiwniczony o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej. Powierzchnia użytkowa wg książki obiektu budowlanego wynosi 1181,48 m2. Jest on wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i c. o. Dotychczas mieściła się w nim szkoła. Budynek wchodzi w skład zespołu dawnego monastyru prawosławnego w Turkowicach wpisanego do rejestru zabytków za Nr A/1589, zlokalizowanego na działce nr 557/30 o pow. 7,1299 ha. Na przedmiotowej działce znajdują się również: parterowy budynek konstrukcji murowanej (sala gimnastyczna), wybudowany w 1973 roku o pow. użytkowej 467 m2 wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i c.o.; murowany parterowy budynek czynnej hydroforni (rok budowy 1967) o pow. użytkowej 49,27 m2; osadnik Imhoffa służący do odprowadzania ścieków a także zespół boisk do piłki nożnej, ręcznej i siatkówki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku działka oznaczona jest symbolem planu E.38.ZL- tereny lasów, E.43.W- teren infrastruktury technicznej- ujęcia wody, E.42.UO- teren usług oświaty (zespół szkół zawodowych)- zespół dawnego monastyru prawosławnego wpisany do rejestru zabytków, E.40.US - teren usług sportu, E.39.ZP- tereny zieleni urządzonej, obszary zagrożone powodzią, 3 KD-G(L) fragment drogi gminnej teren projektowanych oczyszczalni ścieków, (KW Nr ZA1H/00066484/7);

budynek poklasztorny (internat męski) wybudowany ok. 1910 roku, piętrowy, częściowo podpiwniczony o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej o pow. użytkowej 1092 m2. Budynek wchodzi w skład zespołu dawnego monastyru prawosławnego w Turkowicach wpisanego do rejestru zabytków za Nr A/1589, zlokalizowanego na działce nr 557/28 o pow. 1,0541 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku działka oznaczona jest symbolem planu E.38.ZL - tereny lasów, E.42.UO- teren usług oświaty (zespół szkół zawodowych)- zespół dawnego monastyru prawosławnego wpisany do rejestru zabytków, (KW Nr ZA1H/00066484/7);

budynek internatu żeńskiego wybudowany w roku 1972 o pow. użytkowej 1555,37 m2. Jest to budynek trzypiętrowy, konstrukcji murowanej z cegły i pustaków, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i c.o. Na parterze budynku mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej (obciążenie umową zawartą na czas określony w akcie notarialnym zostanie zawarty zapis dotyczący kontynuacji działalności prowadzonej przez WTZ przez czas trwania umowy). Budynek zlokalizowany jest na działce nr 557/27 o pow. 0,2045 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku działka oznaczona jest symbolem planu E.42.UO - teren usług oświaty (zespół szkół zawodowych)- zespół dawnego monastyru prawosławnego wpisany do rejestru zabytków, (KW Nr ZA1H/00066484/7);

budynek murowanej kotłowni rok budowy 1973, powierzchnia użytkowa 100,72 m2, zlokalizowany na działce nr 557/26 o pow. 0,0681 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku działka oznaczona jest symbolem planu E.42.UO - teren usług oświaty (zespół szkół zawodowych)- zespół dawnego monastyru prawosławnego wpisany do rejestru zabytków, (KW Nr ZA1H/00066484/7);

budynek warsztatu konstrukcji murowanej, wybudowany w 1973 roku o pow. użytkowej 611,73 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i c. o. zlokalizowany na działce nr 557/52 o pow. 0,2988 ha. Na przedmiotowej działce znajduję się także stacja paliw płynnych (nieczynna) oraz magazyn smarów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 listopada 2009 r. działka oznaczona jest symbolem planu 2.RM, RU - teren zabudowy zagrodowej oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, (KW Nr ZA1H/00066484/7);

działka nr 557/29 o pow. 0,3060 ha zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, położonym na terenie zalesionym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku działka oznaczona jest symbolem planu E.38.ZL - tereny lasów, 3 KD- G(L) - fragment drogi gminnej, (KW Nr ZA1H/00066484/7);

działka nr 557/16 o pow. 0,4168 ha. Na nieruchomości zlokalizowana jest przeznaczona do likwidacji szklarnia. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 listopada 2009 r. działka oznaczona jest symbolem planu 1.RM, RU - teren zabudowy zagrodowej oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, (KW Nr ZA1H/00066484/7);

działka nr 193 o pow. 1,0000 ha. Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek Ł IV, Ls IV. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem RŁ- łąki, obszar szczególnego zagrożenia powodzią, (KW Nr ZA1H/00052418/3);

działka nr 301 o pow. 3,2400 ha. Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek Ł IV, Ł V. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/281/2006 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 sierpnia 2006 r. działka w części objętej w/w planem oznaczona jest symbolem ZL- lasy, natomiast w części nie objętej w/w planem działka leży w terenach oznaczonych symbolem R- parki, zabytkowy układ urbanistyczny, RŁ- łąki, (KW Nr ZA1H/00052418/3);

działka nr 369 o pow. 2,2500 ha. Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek Ł V, W, teren podmokły. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/281/2006 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku działka oznaczona jest symbolem ZLz- tereny do zalesienia, (KW Nr ZA1H/00052418/3);

działka nr 557/47 o pow. 1,8816 ha. Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek Ł IV, Łs IV, R IVa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku działka oznaczona jest symbolem planu E.42.UO- teren usług oświaty (zespół szkół zawodowych)- zespół dawnego monastyru prawosławnego wpisany do rejestru zabytków, ZL - tereny lasów, (KW Nr ZA1H/00052418/3);

działka nr 557/50 o pow. 9,8843 ha. Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytek Ps IV, Ls IV. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/280/2006 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku działka oznaczona jest symbolem planu ZL - tereny lasów, 3 KD- G(L) fragment drogi gminnej, (KW Nr ZA1H/00052418/3);

działki nr 557/31 o pow. 0,0022 ha, nr 557/32 o pow. 0,0018 ha, nr 557/33 o pow. 0,0018 ha, nr 557/34 o pow. 0,0035 ha, nr 557/35 o pow. 0,0036 ha, nr 557/36 o pow. 0,0021 ha, nr 557/37 o pow. 0,0024 ha, nr 557/38 o pow. 0,0024 ha, nr 557/39 o pow. 0,0024 ha, nr 557/40 o pow. 0,0024 ha, nr 557/41 o pow. 0,0024 ha, nr 557/42 o pow. 0,0024 ha, nr 557/43 o pow. 0,0024 ha, nr 557/44 o pow. 0,0026 ha - są to działki niezabudowane wydzielone pod budowę garaży. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 listopada 2009 r. przedmiotowe działki są oznaczone symbolem planu 1.RM, RU - teren zabudowy zagrodowej oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Działka nr 557/45 o pow. 0,0490 ha niezabudowana, przeznaczona jest pod plac manewrowy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIV/228/2009 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 listopada 2009 r. przedmiotowa działka jest oznaczone symbolem planu 1.RM, RU - teren zabudowy zagrodowej oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 5.KDW- teren drogi wewnętrznej, (KW Nr ZA1H/00052418/3).


1. Zbywane nieruchomości obciążone są służebnością gruntową polegającą na prawie bezpłatnego przejścia i przejazdu przez działki oznaczone jako nr 557/28 oraz 557/30 (KW Nr ZA1H/00066484/7).

2. Z uwagi na fakt, że w części są to nieruchomości rolne mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 ze zm.).

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonych zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającej kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełniają warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu przez nabywcę przedłożyć w Kancelarii notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o której mowa w art. 7 ustawy (miedzy innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres 5 lat poświadczone przez wójta (burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie na pobyt stały).

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy KOWR w Lublinie ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

3. Do nieruchomości budynkowych wpisanych do rejestru zabytków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.). Zgodnie z zaleceniami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku w terminie 5 lat od daty nabycia.

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości w Turkowicach odbył się w dniu 4 października 2017 roku, drugi w dniu 4 kwietnia 2018 r. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

5. Cena wywoławcza nieruchomości w drugim przetargu wynosi 2 138 570,00 zł (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych). Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).

6. Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 roku o godz.: 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy uiścić w pieniądzu wpisując na dowodzie wpłaty „Wadium- przetarg ustny Turkowice” w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku na konto Starostwa:

GETIN NOBLE BANK S.A.

92 1560 0013 29907458 8000 0002


8. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w konto. Przy sprzedaży, w odniesieniu do budynków wpisanych do rejestru zabytków za Nr A/484/90, składających się z budynku głównego (budynek główny zlikwidowanego Zespołu Szkół im. J. Poniatowskiego w Turkowicach) oraz soboru prawosławnego tzw. „Auli” (internat męski) zostanie udzielona bonifikata w wysokości 25 % zgodnie z Uchwałą Nr XIX/152/2012 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 października 2012 roku oraz Uchwałą Nr XIX/182/2017 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 marca 2017 roku.

9. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu na nabywcę przedmiotowej nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu (po zastosowaniu bonifikaty), pomniejszonej o wpłacone wadium. Wpłata powinna nastąpić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej. Nieuiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.

11. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne). Pełnomocnictwo winno zawierać szczegółowy zakres umocowania (np. upoważnienie do wpłaty wadium, wzięcia udziału w przetargu, nabycia nieruchomości objętej przetargiem w przypadku wyłonienia nabywcy). Osoby fizyczne bądź ich pełnomocnicy winni okazać się dowodem osobistym. Ponadto w przetargu mogą wziąć udział osoby prawne, które winny mieć ze sobą zaświadczenie o prowadzonej działalności, nr NIP, aktualny odpis z KRS. W przypadku osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej, działających również na rzecz nie uczestniczących w przetargu wspólników, winni posiadać i przedłożyć Komisji przetargowej zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowy spółki uprawniającą uczestnika do nabycia nieruchomości bez zgody wspólników.

12. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych powodów.

13. Z regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego zainteresowani mogą się zapoznać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala 1, pokój Nr 17.


Bliższych informacji udziela Wydział GKKiGN Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie,
Tel. (84) 696 50 68 wew. 62


Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 68 dni,
tj. od dnia 14.06.2018 roku do dnia 20.08.2018 roku.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
tel: (84) 696 50 68 wew. 62

  • powierzchnia: 5057 m2
  • powierzchnia działki: 278175 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek