sprzedaż • działka • budowlana


lubelskie • Włodawa


10 100 PLN
2 367 €
2 087 £
2 831 $
  • 976
10 zł
2 €
2 £
3 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Burmistrz Włodawy
ogłasza Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Włodawa


Na podstawie art. 37 ust. 1 , 38. ust.1 i 2 oraz 40 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).


Przedmiot sprzedaży

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem 1384/2 (obr.1) o pow. 976 m2, położona we Włodawie przy ul. Ziemowita/Kupały, działka wśród działek zabudowanych i niezabudowanych, pokryta samosiewami, prostokątna. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włodawa nieruchomość znajduje się w obszarze D.3 MN, WZ - tereny zabudowy jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta LU1W/00006583/2


cena wywoławcza - 10100,00 zł ( + 23% VAT)


Nieruchomość jest wolna od obciązeń i zobowiązań.


Kryterium wyboru oferty - najwyższa oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie ustnej licytacji.

Miejsce i termin składania ofert - Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41 do dn. 11.10.2017r. do godz. 15.00. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „oferta na przetarg - działka nr 1384/2, nie otwierać”. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na zewnątrz należy zamieścić nazwę i adres Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, na wewnętrznej kopercie napis „oferta na przetarg - działka nr 1384/2, nie otwierać”. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w szczegółach dotyczących sprzedawanej nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia 12.10.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie w Banku PEKAO S. A. I Oddział we Włodawie 71 1240 2249 11110010 2932 7158 - za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego we Włodawie.

Każdy uczestnik przetargu może złożyć jedną ofertę.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 17.10.2017r. o godz. 13.00 w budynku

Urzędu Miejskiego we Włodawie, pokój nr 26.


Oferta pisemna powinna zawierać:

1. Dane oferenta

- imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, umowa spółki cywilnej,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

2. Oferowaną cenę nabycia wyższą od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu oraz warunki jej zapłaty, z tym zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż w dniu podpisania aktu notarialnego.

3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

4. Potwierdzenie wpłaconego wadium

5. Datę sporządzenia oferty, telefon kontaktowy i podpis oferenta.Informacje dodatkowe:

1. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2147) upłynął w dniu 11.09.2017 r., w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

3. Nabywca otrzyma fakturę vat.

4. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi , który wygra przetarg. Pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu - wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu na wskazane w ofercie konto.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

6. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach oferowanej ceny. Całość zaoferowanej kwoty w przetargu za przedmiotową nieruchomość powinna być wniesiona na konto gminy miejskiej Włodawa nie później niż w dniu podpisania aktu notarialnego.

7. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie , tel. (82) 57 21 444 wew. 31 lub 32,


Włodawa dn. 12.09.2017 r.Kontakt:
Urząd Miasta Włodawa
tel: /0-82/ 5721 444 wew. 23

  • powierzchnia: 976 m2
  • powierzchnia działki: 976 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek