sprzedaż • dom • wolnostojący


lubelskie • Wola Uhruska


15 900 PLN
3 678 €
3 290 £
4 292 $
  • 57
279 zł
65 €
58 £
75 $
za m²

2 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Ogłoszenie o rokowaniach

po drugim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnymWójt Gminy Wola Uhruska na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.) oraz § 25 rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza:ROKOWANIA

po drugim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż udziału wynoszącego 20/32

w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej

nr działek 264/2 i 264/3 położonej w Woli Uhruskiej o pow. 4095 m2Dla nieruchomości brak jest księgi wieczystej.

Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Uhruska - tereny zabudowy mieszkaniowej.Nieruchomość położona w Woli Uhruskiej przy ul. Gimnazjalnej zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. 57,73 m2 po Zofii Juszczuk.Nieruchomość nie posiada innych obciążeń oraz jest wolna od zobowiązań.Cena wywoławcza 15 900,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset 00/100).Zaliczka w kwocie 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 00/100).W rokowaniach mogą brać udział współwłaściciele nieruchomości.Zaoferowana przez uczestnika rokowań cena jest ceną netto do której może zostać doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.W/w. nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:I przetarg 26.03.2018 r.II przetarg 29.05.2018 r.Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowej 5, w sali konferencyjnej Urzędu.Warunki przystąpienia do rokowańWarunkiem przystąpienia do rokowań jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Uhruska przy ul. Parkowej 5 w Woli Uhruskiej (pok. nr 11), do dnia 3 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00. pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach.Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) własnoręczny podpis;

6) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 07.08.2018 r. - udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej w Woli Uhruskiej”Zaliczkę w kwocie 1 500,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Wola Uhruska prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Leśniowice oddz. Wola Uhruska 03 8195 0009 20050090 0736 0011, najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2018 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz numery działek, których wpłata dotyczy).Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Wola Uhruska.Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

1) dowodu wpłaty zaliczki;

2) dowodu tożsamości;Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Włodawskiego.W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Wola Uhruska pok. 7, tel. 82 591 50 03 w. 25 w terminie do 3 sierpnia 2018 r.Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.Wola Uhruska, 06.07.2018 r.Kontakt:
Urząd Gminy Wola Uhruska
tel: (0-82) 5 915 003

  • powierzchnia: 57 m2
  • powierzchnia działki: 4095 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 2 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek