wynajem • lokal komercyjny • lokal biurowy


lubelskie • Chełm • Partyzantów


1 890 PLN
442 €
383 £
503 $
  • 105
18 zł
4 €
4 £
5 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm

OGŁASZA

przetarg ustny Nr O-A/220/4/2019

na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w Chełmie1. Przedmiotem przetargu jest prawo najmu lokalu użytkowego o pow. 105,00 m2, znajdującego się na parterze w budynku Biblioteki przy ul. Partyzantów 40 w Chełmie (centrum miasta, gm. Miasto Chełm, woj. lubelskie), stanowiącego własność Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti (księga wieczysta: KW nr LU1C/00015717/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmie).

2. Przetarg odbędzie się w dn. 28.03.2019 r. o godz. 11.00 w pokoju nr 106 (I piętro, Pawilon „E”) w budynku Biblioteki, ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm.

3. Cena wywoławcza czynszu (netto) w skali jednego miesiąca wynosi 18,00 zł (słownie złotych: osiemnaście).

4. Do ustalonej w przetargu ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT należny w dacie obowiązywania umowy.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości jednomiesięcznego czynszu ustalonego według stawki wywoławczej (bez podatku VAT i w zaokrągleniu do pełnego złotego) i uwzględniającego zarówno powierzchnię przeznaczoną do wyłącznego użytkowania przez Najemcę jak i powierzchnię współużytkowaną, tj.: 2.374,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) do dn. 27.03.2019 r. na konto Biblioteki w Banku Pekao S.A. nr 82 1240 2223 11110000 3586 1362, a dowód wpłaty okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium należy wpłacić w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Biblioteki najpóźniej w dn. 27.03.2019 r.

6. Uczestnikowi, który wygrał przetarg, wadium zostanie zarachowane na poczet pierwszego czynszu najmu, natomiast wadium złożone przez Uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez Najemcę w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po podpisaniu umowy najmu lokalu.

7. Wadium przepada na rzecz Biblioteki, jeżeli żaden z Uczestników licytacji nie zaoferuje ceny najmu równej co najmniej cenie wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie.

8. Z wygranym w przetargu zostanie zawarta umowa najmu na okres lat pięciu.

9. Biblioteka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, odwołania przetargu, bądź też wycofania któregokolwiek lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

10. Lokale można obejrzeć w obecności upoważnionego pracownika Biblioteki, od pon. do pt. w godz. 10.00-12.00, następnego dnia po telefonicznym ustaleniu terminu oględzin.

11. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Administracyjno-Organizacyjnego pod nr tel. 82 563-95-92 w godz. 800-1500.

12. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, który wraz z wycinkiem planu obiektów jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki: www.chbp.chelm.pl,http://bip.chbp.chelm.pl a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy.

Chełm, dnia 11.03.2019 r.Kontakt:
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
tel: 82 563-95-92

  • powierzchnia: 105 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek