wynajem • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubelskie • Puławy


1 245 PLN
290 €
253 £
341 $
  • 51
24 zł
6 €
5 £
7 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

ZN.6845.6.2018.MOL

STAROSTA PUŁAWSKI

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 25/2018 Starosty Puławskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem na czas oznaczony do 3 lat, pomieszczenia o powierzchni 51,79 m2 stanowiącego lokal użytkowy, położony na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 26 w Puławach na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1303/4 o pow. 0,0365 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/000048141/0.DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU

Lokal użytkowy o powierzchni 51,79 m2, położony na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 26 w Puławach na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1303/4 o pow. 0,0365 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolami:

„B34.MW/U” - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi publiczne i centrotwórcze.I. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

1. Cena wywoławcza czynszu wynosi 1245,00 zł netto + 23 % VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.

2. Wadium w pieniądzu PLN wynosi - 100 zł (słownie: sto złotych zł 00/100).

Wadium należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Puławach Al. Królewska 19, nr rachunku PKO BP S.A. 62 1020 3219 00009102 0012 1392 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 22 maja 2018 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ustalonej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

3. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

II. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia o powierzchni 51,79 m2 stanowiącego lokal użytkowy, położonego na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 26 w Puławach, odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 102.

2. Przetarg prowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego.

III. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić dowód wpłacenia wadium, dowód osobisty, ponadto w przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;

2. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną cenę. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

3. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.IV. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

1. Starosta Puławski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r poz. 1490 z późn.zm.).

3. Najemca będzie opłacał czynsz najmu miesięczny w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o podatek VAT płatny w terminie do 20. każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego. Zasady aktualizacji opłat - stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszony przez Prezesa GUS.

4. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek wynajmowanej nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Gminy Miasto Puławy.

5. Wynajmujący zastrzega, że w umowie która zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla okolicznych mieszkańców, bądź środowiska.Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w pokoju 103 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 lub pod numerem tel. 81-886-11-62.

Treść ogłoszenia oraz mapa znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.Puławy, dnia 14 maja 2018 r.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Puławach
tel: (81) 886-11-62

  • powierzchnia: 51 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek